Netclicker Logo

Kiểm soát máy tính và internet của bạn bằng điện thoại

Tải xuống

Nó dễ dàng như 1 2 3; tải xuống và cài đặt cả 3, sau đó bạn đã sẵn sàng!

Xa

Sử dụng nó để điều khiển Netclicker TV của bạn

Amazon AppStore Logo

TV

Chuyển tiếp các lệnh từ xa của bạn và cung cấp quyền kiểm soát bổ sung cho thiết bị của bạn

Sự mở rộng

Cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các trang web được hỗ trợ chính thức của chúng tôi như Netflix và YouTube

Google Chrome Logo Mozilla Firefox Logo Microsoft Edge Logo Brave Logo Opera Logo Arc Logo