Netclicker Logo

Kiểm soát máy tính và internet của bạn bằng điện thoại

Làm thế nào nó hoạt động

Làm thế nào nó hoạt động
1.
Điều khiển từ xa: Gửi lệnh cho Netflix, YouTube, v.v.
2.
TV: Lệnh chuyển tiếp để mở rộng.
3.
Tiện ích mở rộng: Nhận lệnh từ TV và thực hiện nó.